top of page

Būvuzraudzība,
EST

IMG_29092.JPG

Nodrošinām būvuzraudzību elektronisko sakaru tīklu būvdarbos, kontrolējot visas nepieciešamās dokumentācijas esību, būvdarbu veikšanas procesu un tehnoloģiju, būvdarbu izpildi atbilstoši izstrādātajiem projektiem un normatīvo aktu prasībām, būvizstrādājumu atbilstību projektam, būvdarbu grafika ievērošanu, sagatavoto izpilddokumentāciju.

bottom of page