top of page

Privacy Policy (GDPR)

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā.

Sadarbojoties ar SIA “IxCom”, no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija ir nepieciešama tiešās sadarbības nodrošināšanai būvprojektu un būvdarbu saskaņošanai , apstiprināšanai un realizācijai. SIA “IxCom” personas dati tiek izmantoti ievērojot drošības standartus.

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “IxCom” reģistrācijas Nr.40003317923, juridiskā adrese Rīgā, Augusta Deglava 106/2-80, LV-1082; Biroja adrese Rīgā, Starta 4, LV-1026. SIA “IxCom” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir : ixcom@ixcom.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “IxCom” biroja adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA “IxCom” klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī pakalpojumu sniegšanu saņem un nodot SIA “IxCom” jebkādu informāciju (tajā skaitā kontaktpersonas, maksātāji u.c.)

SIA “IxCom” teritorijas un telpu apmeklētājiem.

SIA “IxCom” rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA “IxCom” interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

SIA “IxCom” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai, klienta identificēšanai, līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai, preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai, garantijas saistību izpildei, klientu apkalpošanai, pieteikumi izskatīšanai un apstrādei, iebildumu izskatīšanai un apstrādei, klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem, norēķinu administrēšanai;

 • Biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un uzskaitei, efektivitātes mērīšanai, atskaišu sagatavošanai;

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm likumdošanā noteiktajos gadījumos un apjomā.

 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA “IxCom”.

Personas datu apstrāde

SIA “IxCom” apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus. SIA “IxCom” līguma saistīnu izpildei var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā SIA “IxCom” drošība rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA “IxCom” datu apstrādātājiem un SIA “IxCom” ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA “IxCom” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma un veikto darbu ietvaros, lai veiktu kādu līguma/darbu izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, resursu plānošanas sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, saskaņotā būvprojekta telākai nosūtīāšnai lai to realizētu;

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “IxCom” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi šīs likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “IxCom” glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “IxCom” vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti.

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “IxCom” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “IxCom” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “IxCom” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA “IxCom” birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “IxCom” pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “IxCom” atbildi personai nosuta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SIA “IxCom” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Saziņa ar personu

SIA “IxCom” veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, epasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA “IxCom” veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.).

Citi noteikumi

SIA “IxCom” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA “IxCom” interneta mājas lapā.

bottom of page